Andere | Hotel Element
earthtreeswater
sunwatertrees
earthtrees

Všeobecné obchodní podmínky

Hotel Element Lipno nad Vltavou

Společnost HOREKA LIPNO s.r.o. se sídlem Česká 141/66, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 08696551, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29389 (dále jen jako „hotel“).

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi hotelem a jinou osobou. Tyto podmínky tedy platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury (dále jen „host“), se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.


1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

- rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze emailem

- rezervace se považuje za platnou v případě, že hotel písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem. Host je povinen uhradit dle pokynů v potvrzení rezervace zálohu.

- platná rezervace se považuje za závaznou pro hosta. Pro hotel je závazná, pokud host včas a dle pokynů v potvrzení rezervace uhradí zálohu;

- v případě, že nebudou nesplněny výše v tomto článku uvedené podmínky, hotel nemusí ubytování a služby hostovi poskytnout

- údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany


2. CENY UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- cena ubytování a dalších služeb je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně̌, pokud nezvolí́ host jinak

- v ceně ubytování a dalších služeb je zahrnuto DPH ve výši 10 %; městský poplatek ve výši 2 EUR/osoba na noc není zahrnut v ceně, tento poplatek host uhradí́ na recepci hotelu

- příplatek za zvíře na pokoji činí 15 EUR/noc

- zrušení potvrzené, tj. platné, rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy emailem; přesný způsob zrušení rezervace je stanoven rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit

- při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí́ poskytovatele (např. booking.com), je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel pro zrušení rezervace vyžaduje

- změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace

- cenu ubytování a dalších služeb je možné uhradit v hotovosti, kdy hotel akceptuje měnu CZK a EUR; v případě platby kreditní́/platební́ kartou bude účtována částka v měně CZK nebo v měně platební karty klienta

- podle zákona o evidenci tržeb je hotel povinen vystavit hostovi účtenku; zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

- hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty hosta až do výše celkové ceny ubytování a dalších služeb

- hotel si vyhrazuje právo předběžného vyúčtování celkové ceny ubytování a dalších služeb z předložené platební/kreditní karty hosta, stanovují-li to podmínky dané rezervace

- v případě nedostavení se hosta v termínu rezervace je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace


3. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

- host má́ právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, a s ostatními hosty hotelu spoluužívat vybavení společných prostor hotelu

- host je odpovědný za všechny jím způsobené škody v hotelu a souhlasí s tím, že uhradí́ případné́ náklady na opravy, výměny nebo zvláštní́ čištění, výše úhrady bude určena hotelem

- host je povinen veškeré́ závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava

- host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené́ s využitím služeb hotelu, včetně̌ doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající́ částku z udané platební́ karty hosta po jeho odjezdu

- host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté́ služby odpovídající́ standardu hotelu

- doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu, dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě̌ s hotelem a za případný poplatek

- doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu; pozdní́ odhlášení́ je možné po dohodě̌ s hotelem a za poplatek

- celý hotel je nekuřácký porušení tohoto nařízení a kouření́ v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval smluvní pokutu ve výši 200 EUR; zákaz kouření a s ním spojená smluvní pokuta se vztahují i na kouření elektronických cigaret; kouření́ je možné pouze před hotelem v místě/ech tomu vyhrazeném/ých

- v rozmezí́ od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době̌ nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý́ poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další́ rušivé́ chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel účtovat hostovi smluvní pokutu až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech volat Policii ČR

- psi mohou být ubytováni v hotelu na základě potvrzení hotelu za poplatek 20 EUR/den


4. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

- hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování, které odpovídá standardu hotelu

- v případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené́ a potvrzené rezervace, má́ povinnost zajistit pro hosta adekvátní́ ubytování v jiném zařízení 


5. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Host bere na vědomí, že hotel v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje hosta (zejména identifikační, adresné, autentizační, kontaktní údaje, údaje o plnění smluvního vztahu a jiné osobní údaje, kterými jsou nezbytné osobní údaje, zejména se jedná o: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní email, kontaktní telefon, kontaktní adresa, případné autentizační údaje, číslo průkazu (občanský průkaz/cestovní pas), jeho platnost a datum a místo vydání. Při případném využití výhod plynoucích ze zaměstnaneckého programu hostů – členů programu LIPNOCARD dochází ke zpracování osobních údajů, v roli zpracovatele osobních údajů a také dochází ke zpracování osobních údajů spojených se zaměstnáním a zaměstnavatelem a údajů spojených s využitím služeb programu LIPNOCARD, a to prostřednictvím finančních prostředků npřidělených na konto LIPNOCARD hosta, zaměstnavatelem), a to pro následující účely:

5.1.1 uzavření a plnění smluv;

5.1.2 rezervace ubytování, ubytovací, stravovací a doprovodné služby, jakými jsou zejména přepravní služby, služby požadované hostem v hotelu;

5.1.3 aktivace, vydání/poskytnutí a dobití LIPNOCARD;

5.1.4 propagační a marketingová činnost spočívající zejména v zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, službách, zasílání našich nabídek a dalších obchodních sdělení, a to nejen ve formě newsletteru vydávaného v elektronické podobě a zasílání „PF“;

5.1.5 ochrana vlastních práv a právních nároků;

5.1.6 administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;

5.1.7 plnění obecných zákonných povinností.


5.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

5.2.1 pro účel dle bodu 5.1.1 nezbytnost pro plnění smluv, ve vztahu k údajům člena v programu LIPNOCARD nebo člena zaměstnaneckého programu LIPNOCARD jako fyzické osoby, a ve vztahu k údajům dalších osob oprávněný zájem hotelu na plnění uzavřených smluv;

5.2.2. oprávněný zájem hotelu pro poskytování jeho služeb dle bodu 5.1.2. a bodu 5.1.3;

5.2.3. oprávněný zájem hotelu. na rozvoji vlastního podnikáni a akvizici nových zákazníků pro účel dle bodu 5.1.4;

5.2.4. oprávněný zájem hotelu na řádné ochraně a účinného uplatňování práv a nároků hotelu pro účel dle bodu 5.1.5;

5.2.5. oprávněný zájem hotelu na administraci, evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik pro účel dle bodu 5.1.6,

5.2.6. nezbytnost pro plnění zákonných povinností hotelu, zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle bodu 5.1.7.


5.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

5.3.1. pro účely dle bodu 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 po dobu účinnosti smluvního vztahu anebo po dobu členství hosta hotelu v programu LIPNOCARD;

5.3.2. pro účel dle bodu 5.1.4 nejdéle po dobu 12 (dvanácti) měsíců po ukončení účinnosti smluvního vztahu anebo členství hosta hotelu v nprogramu LIPNOCARD;

5.3.3. pro účel dle bodu 5.1.6 a 5.1.7 po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po ukončení účinnosti smluvního vztahu anebo členství hosta hotelu v programu LIPNOCARD;

5.3.4. pro účel dle bodu 5.1.7 VOP výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.


5.4. Osobní údaje osob uváděných v odst. 5.1 budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

5.4.1. Obchodní partner hotelu.; zaměstnavatel hosta, člena zaměstnaneckého programu LIPNOCARD;

5.4.1. orgány veřejné správy, jako jsou cizinecká policie, policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá hotelu právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků hotelu.

5.4.2. osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;

5.4.3. osoby zejména vystupující jako správci a dodavatelé IT, poskytovatelé služeb, provozovatelé webových stránek a s tím souvisejících služeb správy a údržby a zajišťující technické operace nebo jiné operace zpracování, jako je: CONDUCO a.s., IČO: 26019558; LIPENSKO s.r.o., IČO: 28136420; STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., IČO: 28142349, LIPNO SERVIS s.r.o., IČO: 26016885 a jejich smluvní podzpracovatelé;

5.4.4. další kategorie příjemců uvedené na webových stránkách hotelu.


5.5. Subjekty údajů jsou oprávněny:

5.5.1. požadovat přístup k jejich osobním údajům;

5.5.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

5.5.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

5.5.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

5.5.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavíráni smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;

5.5.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů;

5.5.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.


5.6. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech hotelu:

5.6.1. E-mail: gdpr@hotelelement.cz;

5.6.2. Doručovací adresa: Hotel Element, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Lipno nad Vltavou, č.p. 330, 382 78.


5.7. Hotel je povinen informovat osoby uvedené jako subjekty údajů v odst. 5.1 o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v tomto čl. 5. Hotel, je dále povinen informovat subjekty údajů podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu od účinnosti o předání osobních údajů subjektu údajů příjemcům nebo zpracovatelům osobních údajů hotelu. Hotel je povinen sdělit informace podle tohoto odstavce ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem subjektů údajů. V případě zpracování osobních údajů hostů - členů zaměstnaneckého programu LIPNOCARD je hotel, v roli zpracovatele osobních údajů hostů - členů zaměstnaneckého programu LIPNOCARD, povinen poskytnout správci osobních údajů (zaměstnavateli hosta - člena zaměstnaneckého programu LIPNOCARD) nezbytnou součinnost při plnění svých povinností a při vyřizování žádostí subjektů údajů dle odst. 5.5 a naplnit další povinnost plynoucí z uzavřených smluvních vztahů mezi správcem a zpracovatelem, plynoucí z platné legislativní úpravy, vztahující se k oblasti zpracování a ochrany osobních údajů subjektů údajů.


5.8. Povinnost hotelu informovat subjekty údajů podle odst. 5.7 se obdobně uplatní i na veškeré případné změny týkající se informací o zpracování.


5.9. Hotel i host potvrzují, že informace obsažené v tomto článku 5, nepředstavují smluvní ujednání. Hotel je povinen udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení. Hotel je oprávněn tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom hosta elektronickými prostředky.


6. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.Informace týkající se ochrany a zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů Hotelu Element a jsou zveřejněny na internetové stránce hotelu: https://hotelelement.cz, v záložce Informace a zásady zpracování osobních údajů


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- tyto podmínky jsou platné́ od 1. 1. 2021 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami 

earthtreeswater
sunwatertrees
earthtrees